ຄຳຮູ້ ຄຳພາສຸກ (Khamhou)

On WhatsDoc
ໝໍປິ່ນປົວທົ່ວໄປ - General Practioner

Specialist in General Practitioner with experience working in Champassack Hospital. Graduated from University of Health & Sciences Laos

Info

ເປັນແພດຊ່ຽວຊານທາງດ້ານຜ່າຕັດທົ່ວໄປ ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງຈຳປາສັກ

Practice Place

ໂຮງໝໍແຂວງຈຳປາສັກ - Champasak Hospital

Patient Review

Profile Details

 • About

  ເປັນແພດຊ່ຽວຊານທາງດ້ານຜ່າຕັດທົ່ວໄປ ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງຈຳປາສັກ

 • Languages

  Lao

 • Medical Degree

  University of Health & Sciences Laos

 • Place of practice

  ໂຮງໝໍແຂວງຈຳປາສັກ - Champasak Hospital

 • Reg No.

  56742014

Information

Chat fee: 38000.0 LAK /20mins
Video fee: 150000.0 LAK /20mins
 • Online Hours
  Singapore Standard Time (SST)
  Friday
  • 10:00 PM - 01:00 PM
  Monday
  • 10:00 PM - 01:00 PM
  Saturday
  • 10:00 PM - 01:00 PM
  Sunday
  • 10:00 PM - 01:00 PM
  Thursday
  • 10:00 PM - 01:00 PM
  Tuesday
  • 10:00 PM - 01:00 PM
  Wednesday
  • 10:00 PM - 01:00 PM